Disclaimer

Disclaimer


1. Definities
De onderstaande termen hebben in deze disclaimer voorwaarden de volgende betekenis:
1. Eigenaar: Masta Aanhangwagens BV en/of rechtstreeks aan haar gelieerde ondernemingen.
2. Gebruiker: u oftewel de eindgebruiker van de Website.
3. Website: Webshop.masta.nl en alle andere sites van Eigenaar en van aan haar gelieerde ondernemingen die door middel van links aan de website zijn verbonden.
4. Informatie: de inhoud van de website en alle informatie, beelden, merken, logo’s en iconen met betrekking tot de eigenaar en aan haar gelieerde ondernemingen, diensten en producten.


2. Werking disclaimer
1. Op het gebruik van de Website is deze disclaimer van toepassing.
2. Voor de toegang tot de Website is geen vergoeding verschuldigd.
3. Door contact te leggen en te houden met de website stemt de Gebruiker in met deze disclaimer.
4. Eigenaar behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd zal dat via de website worden bekend gemaakt. Wanneer de Gebruiker de Website blijft gebruiken na kennisgeving van een dergelijke aanpassing, wordt hij geacht in te stemmen met de betreffende aanpassing(en). Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om na kennisgeving van aanpassing van de disclaimer deze disclaimer door te lezen om kennis te nemen van de betreffende wijzigingen.
5. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dan dient de Gebruiker onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website.


3. Juistheid van Informatie
1. De Website en Informatie op de Website wordt gepubliceerd op basis van bij de beheerder van de Website bekende gegevens. Website noch de beheerder van de Website kan echter instaan of aanvaardt aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, dan wel of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel.
2. De Gebruiker erkent tevens dat bepaalde Informatie door derden aan Website wordt geleverd en dat Website dientengevolge geen garanties van enigerlei aard kan bieden met betrekking tot dergelijke informatie.
3. De Eigenaar streeft er naar de Website zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates et cetera.
4. De Website kan verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de eigenaar bevatten. Deze zijn opgenomen ter informatie van de Gebruikers van de Website en te goeder trouw geselecteerd. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Eigenaar geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.


4. Virussen
De Eigenaar kan niet garanderen dat de Website en de voor de Website gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


5. Beperking van aansprakelijkheid
De Eigenaar kan niet door de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies op bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade.


6. Intellectuele eigendomsrechten
1. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Eigenaar welke internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De
2. Het is niet toegestaan onderdelen van de Website elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
3. Gebruik van de content op deze website, anders dan hierboven beschreven, dient toestemming voor te worden gevraagd, alvorens de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen te publiceren. Toestemming hiertoe dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


7. Links
1. Het is toegestaan om hyperlinks aan te brengen naar de Website, mits de omschrijving hiervan gerelateerd is aan het onderwerp van de pagina waarna u verwijst.
2. Het is niet toegestaan een hyperlink naar de Website zo in te richten dat een internetgebruiker de Website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.
3. Het is niet toegestaan een hyperlink naar de Website zo in te richten dat de onderhavige disclaimer niet direct of niet volledig zichtbaar wordt.


8. Deelbaarheidsclausule
Indien enige bepaling uit deze disclaimer onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.


9. Overige
Deze disclaimer is zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal opgesteld. Indien er enige discrepantie bestaat tussen de inhoud en uitleg van de Nederlandse en de Engelse tekst van deze disclaimer, gaat de inhoud en uitleg van de Nederlandse tekst voor.


10. Toepasselijk recht
1. Op de Website en het gebruik hiervan is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het dichtstbijzijnde arrondissement Breda / in dichtstbijzijnde arrondissement gezien vanuit de standplaats van de Eigenaar.
Disclaimer


1. Definitions
The terms below have the following meaning in these disclaimer conditions:
1. Owner: Masta Aanhangwagens BV and / or directly affiliated companies.
2. User: you or the end user of the Website.
3. Website: Webshop.masta.nl and all other sites of the Owner and of its affiliated companies that are linked to the website through links.
4. Information: the content of the website and all information, images, brands, logos & icons with regard to the owner and its affiliated companies, services and products.


2. Disclaimer operation
1. This disclaimer applies to the use of the Website.
2. No fee is payable for access to the Website.
3. By establishing and maintaining contact with the website, the User agrees with this disclaimer.
4. Owner reserves the right to change this disclaimer. If the disclaimer is changed, it will be announced via the website. If the User continues to use the Website after notification of such an adjustment, he will be deemed to agree with the relevant adjustment (s). It is the responsibility of the User to read this disclaimer after notice of modification of the disclaimer in order to become aware of the relevant changes.
5. If the User does not agree with the changed terms and conditions, the User must immediately stop using the Website.


3. Accuracy of Information
1. The Website and Information on the Website is published based on data known to the administrator of the Website. Neither the Website nor the administrator of the Website can guarantee or accept liability for the accuracy, reliability and completeness of the Information, or whether the Information is suitable for a specific purpose.
2. The User also acknowledges that certain Information is supplied to the Website by third parties and that, as a result, the Website cannot offer any guarantees of any kind with regard to such information.
3. The Owner strives to make the Website available to the public as much as possible, but can restrict or interrupt access to the site at any time for maintenance and updates, etc.
4. The Website may contain references or hyperlinks to other sites that are outside the owner's domain. These have been included for the information of the Users of the Website and have been selected in good faith. The Owner is not responsible for the content or availability of these sites or resources. The Owner does not give any guarantee nor does it accept any liability with regard to the content, data, advice, statements, software, products or other material on such sites or sources.


4. Viruses
The Owner cannot guarantee that the Website and the servers used for the Website are free of computer viruses and therefore accepts no liability for this.


5. Limitation of Liability
The Owner cannot be held liable by the User on the basis of agreement, tort, omission, legal obligation or on any other grounds for loss or damage of any kind arising from or on is in any way related to the use or functioning of the Website, including, but not limited to, compensation for loss of business activities, loss of profit, business interruption, loss of business information or any other form of financial loss.


6. Intellectual property rights
1. Unauthorized or improper use of the content or parts thereof infringes the intellectual property rights of the Owner, which is internationally protected by laws and regulations. The
2. It is not permitted to copy parts of the Website electronically or otherwise, except to the extent necessary to consult this website in an efficient manner via the internet and to make use of the services offered thereon.
3. Use of the content on this website, other than described above, must be asked for permission before publishing the displayed content or parts thereof in publicly accessible places. Permission for this must be requested from us in writing.


7. Links
1. It is permitted to provide hyperlinks to the Website, provided that the description thereof is related to the subject of the page after which you refer.
2. It is not permitted to set up a hyperlink to the Website in such a way that an internet user will see the Website in a frame from another internet page.
3. It is not permitted to set up a hyperlink to the Website in such a way that the present disclaimer is not directly or not fully visible.


8. Divisibility clause
If any provision of this disclaimer is declared non-binding, this does not affect the binding nature of the other provisions of these conditions. In the event of the nullity of one or more provisions of these terms and conditions, the parties will be bound by rules of as much equal scope as possible, which are not subject to nullity.


9. Other
This disclaimer has been drawn up in both Dutch and English. If there is any discrepancy between the content and explanation of the Dutch and English text of this disclaimer, the content and explanation of the Dutch text will prevail.


10. Applicable law
1. Dutch law applies to the Website and its use.
2. Any disputes can only be submitted to the competent Dutch court in the nearest district of Breda / in the nearest district seen from the location of the Owner.